Stadgar

Juridiska Föreningen i Karlstads stadgar, reviderade 2017-03-01:

Inledande bestämmelser
1 § Föreningens namn är Juridiska Föreningen i Karlstad (JFK) och kommer vidare benämnas föreningen.
2 § Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun och är en ideell och politiskt oberoende utbildningsförening med syfte att arbeta för juridikstuderandes intresse vid Karlstads universitet.
3 § Föreningens beslutande organ är:
1. Föreningsstämma.
2. Styrelse.
3. Valberedning.
3a § Föreningens kontrollerande organ gällande ekonomi är:
1. Revisor
4 § Jämställdhet eftersträvas i föreningen.
5 § Föreningens ordförande och kassör är firmatecknare. Ordförande och kassör tecknar var för sig.

Medlemsinformation
6 § I föreningen finns ordinarie medlemmar, hedersmedlemmar och stödmedlemmar.
7 § Föreningens styrelse ansvarar för att upprätthålla ett aktuellt register över föreningens medlemmar. Registret ska innehålla uppgifter om namn och kontaktuppgifter.
8 § Ordinarie medlem är student vid Karlstads universitet som erlagt medlemsavgift och är upptagen i medlemsregistret. Vidare ska en ordinarie medlem även följa föreningens stadgar, alkohol- och drogpolicy samt vara en god representant för föreningen.
9 § Medlem som fullgjort sina skyldigheter enligt 8 § får delta i omröstning vid och yttra sig på föreningsstämman samt delta i övriga allmänna aktiviteter som anordnats av föreningen.
10 § Avgift för medlemskap avser hela studietiden och uppgår till 300 kronor. För studenter som enbart läser kurser vid Karlstads universitet ska en medlemsavgift på 100 kronor per termin erläggas för medlemskap.
11 § Med stödmedlem avses en person med intresse i föreningen. Stödmedlem måste godkännas av styrelsen. Avgift för medlemskap är 100 kronor per kalenderår. En stödmedlem äger inte de rättigheter som avses i 8-9 §§.
12 § Med hedersmedlem avses en person som är nominerad av styrelsen, godkänd på föreningsstämma och som utfört en beaktansvärd handling. Hedersmedlemskap är livslångt, avgiftsfritt och frivilligt. Hedersmedlem äger de rättigheter och skyldigheter, med undantag för medlemsavgift, som avses i 8-9 §§.
13 § Önskar hedersmedlem utträda ur föreningen ska denne lämna ett meddelande om detta till styrelsen.
14 § Ordinarie medlemskap upphör efter avslutad studietid.
15 § Ordinarie-, stöd-, eller hedersmedlem kan uteslutas ur föreningen om denne bryter mot medlemsskyldigheterna enligt 8 § eller aktivt motarbetar föreningen. Ett uteslutande ska godkännas av två tredjedelars majoritet vid en föreningsstämma.

Föreningsstämma
16 § Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ.
17 § Medlemmar har rätt att delta och rösta vid föreningsstämman. Varje medlem har en röst. För att en röst ska vara giltig krävs fysisk närvaro av medlemmen i fråga.
18 § Ordförande eller vice ordförande ska kalla till ordinarie föreningsstämma, minst 14 dagar innan utsatt datum, dock minst en gång per läsår. Föreningsstämma skall hållas senast den 30:e april varje år.
19 § Extra föreningsstämma får hållas om styrelsen finner det lämpligt eller om en femtedel av medlemmarna skriftligt ansöker om detta till ordföranden, samt skriftligen uppger vilka ärenden som ska behandlas på föreningsstämman.
20 § För att en föreningsstämma ska kunna hållas ska minst tre fjärdedelar av styrelsen närvara. Ordförande och/eller vice ordförande måste alltid närvara.
21 § En föreningsstämma ska innehålla följande punkter:
1. Val av mötesordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Godkännande av föreningsstämmans dagordning.
4. Presentation av bokslut.
5. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse.
6. Presentation av verksamhetsberättelse.
7. Behandling av inkomna motioner.
8. Val av ordförande, kassör, sekreterare och övriga styrelseledamöter.
9. Val av valberedningens ordförande för nästa verksamhetsår.
10.Val av revisor för kommande verksamhetsår.
11. Övriga frågor.
22 § Den som lämnar eller ansluter sig till stämman är skyldig att anmäla detta till rösträknaren.
23 § På föreningsstämman kan beslut ej fattas under 21 § 10 p.
24 § Medlem i föreningen har rätt att lämna in motion till styrelsen tills åtta dagar innan föreningsstämman. Motionen ska vara skriftlig och kungöras av styrelsen sju dagar innan föreningsstämman
25 § Votering sker efter påkallande av närvarande vid föreningsstämman. Rösträknare ska då besluta om det anses nödvändigt.
26 § Föreningens ordinarie medlemmar får nominera sig själva eller andra ordinarie medlemmar till styrelseposter. Detta ska göras skriftligt till valberedningen minst åtta dagar innan föreningsstämman. Valberedningens förslag till styrelse ska ha inkommit till styrelsen senast sju dagar innan ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen
27 § Styrelsen ska minst bestå av:
1. Ordförande.
2. Kassör.
3. Sekreterare.
Valberedningen ska efter samråd med sittande styrelse lämna förslag på aktuella styrelseposter till kommande års styrelse.
28 § Ordföranden fördelar arbetet inom styrelsen, och strävar efter att tillvarata medlemmarnas intresse samt följa de skyldigheter som följer av 32 §.
29 § För styrelsen är mandatperioden mellan två ordinarie föreningsstämmor.
30 § Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordförande eller vice ordförande. Om hälften av styrelsen skriftligen kräver sammanträde ska ordförande eller vice ordförande kalla till sammanträde. Det ska hållas minst två styrelsemöten per termin.
31 § Styrelsen är beslutsför då minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande i föreningen utslagsröst.
32 § Styrelsens skyldigheter är:
1. Inför föreningsstämmor ansvarar styrelsen för föreningens hela verksamhet.
2. Förbereda och genomföra föreningsstämmor.
3. Verkställa och övervaka genomförandet av föreningens beslut.
4. Tillse att gällande stadgar för föreningen efterlevs.
5. Ansvara för föreningens medel.
6. Verkställa fortlöpande inventering av föreningens kassa och tillgångar.
7. Bereda inkomna förslag.
8. Handha föreningens korrespondens och löpande ärenden.
9. I övrigt verka för föreningen och dess medlemmars intresse, samt verka för föreningens ändamål i 2 §.
33 § Vill en styrelseledamot reservera sig mot ett beslut ska detta ske inom 24 timmar efter mötets avslutande. Om denne inte reserverar sig blir denne solidariskt ansvarig för beslutet.
34 § Önskar styrelseledamot att avgå från post, innan mandatperiodens slut, ska denne meddela ordföranden skriftligen om detta.
34a § Vid avhopp har styrelsen rätt att välja in ny styrelseledamot.

Utskott
35 § Föreningen ska ha ett utbildningsutskott, ett arbetsmarknadsutskott och ett evenemangsutskott. Utöver dessa ska det finnas ett revideringsutskott som har till uppgift att revidera föreningens stadgar.
36 § Utskotten svarar direkt inför styrelsen.
37 § Utskotten ska bestå av vederbörande ansvarig person samt minst en ytterligare person.

Valberedningen
38 § Ordförande för valberedningen utnämns på föreningsstämman av medlemmarna, styrelsen ska nominera två kandidater till valberedningen. Ordförande för valberedningen får själv utnämna ledamöter till valberedningen och dessa ska vara medlemmar i föreningen.
39 § Valberedningen har som uppgift att övervaka och nominera medlemmar till kommande mandatperiods styrelse.

Revisor
40 § Revisorn har som uppgift:
1. att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste räkenskapsåret och
2. att författa en revisionsberättelse som ska överlämnas till styrelsen senast sju dagar innan ordinarie föreningsstämma.

Ekonomi
41 § Bokslut ska uppföras av kassören avseende ett helt kalenderår. Bokslutet ska vara sammanställt senast i samband med kallelsen till föreningsstämman.

Nollning
42 § Styrelsen fattar alla beslut rörande nollningen och verksamheten kring den.
43 § Förenings sexmästare är huvudgeneral för nollningen. Utöver huvudgeneralen ska det finnas ytterligare två generaler, vilka röstas fram efter ansökan av styrelsen.
44 § Samtliga generaler utser tillsammans två huvudfaddrar vilka tillsammans med generalerna utgör nollningskommittén.
45 § Ordförande får inte ingå i nollningskommittén.

Övriga bestämmelser
46 § Ändringar av dessa stadgar sker under en föreningsstämma om två tredjedelar godkänner.
47 § Ett beslut på föreningsstämman ska bifallas om majoriteten av närvarande enat sig om detta.
48 § Ett beslut på ett styrelsemöte ska bifallas om majoriteten av närvarande enat sig om detta.
49 § Omröstning på föreningsstämman samt på styrelsemöten sker på lämpligt vis. Styrelsen beslutar om vad som anses lämpligt.
50 § Vid en upplösning av föreningen krävs likalydande beslut från två olika föreningsstämmor. Föreningsstämmorna ska hållas med minst åtta veckors mellanrum.
51 § Eventuellt kapitalöverskott vid föreningens upplösande ska skänkas till lämplig välgörenhet.
52 § Vid tvist om stadgans innebörd ska frågan hänskjutas till föreningens styrelse. Vid lika röstantal har ordförande avgörande rösten.
53 § Vill en medlem ogiltigförklara hela eller delar av en föreningsstämma, ska talan tas upp till prövning av styrelsen. Medlemmen måste minst ha en femtedel av medlemmarnas namnunderskrifter för att ogiltigförklaringen ska prövas. Samtliga av medlemmarna som skrivit under ogiltigförklaringen i fråga, ska närvara vid prövningen. För att inte delta krävs en godtagbar anledning som ska framföras till styrelsen innan mötets början. Ogiltigförklaringen ska vara skriftlig och väl motiverad. En ogiltigförklaring ska tas upp senast 14 dagar efter en föreningsstämma. Beslutet från styrelsen ska komma senast 30 dagar efter inkommen anmälan. Styrelsens beslut kan inte överklagas.
54 § En ordinarie medlem i föreningen har rätt att skicka in motioner. Motionen ska överlämnas till ordförande. Den behandlas därefter på nästkommande styrelsemöte.

Annonser