Verksamhetsplan

Juridiska föreningen i Karlstads verksamhetsplan för 2019/2020

Juridiska Föreningens huvudsakliga syfte slås fast i 1 kap. 1 § i föreningens stadga, där det sammanfattningsvis innebär att tillvarata juridikstudenters intresse, verka för hög kvalitet i utbildningen och en trivsam studietid samt i övrigt stärka juridiken som akademiskt ämne. Dessa mål kommer under 2019, precis som tidigare år, nås genom föreningens utskottsverksamhet. Utskottsverksamheten delas in i fyra huvudsakliga kategorier, det studiesociala, det studiefrämjande, det idrottsfrämjande och de arbetsmarknadsfrämjande.

– Den viktigaste målsättningen för det studiesociala är att få bättre uppslutning på föreningsaktiviteterna även efter det att insparken avslutats, samt att få fler medlemmar att engagera sig i föreningens verksamhet. Detta kommer ske genom ett breddande av utbudet av de olika aktiviteter som föreningen erbjuder och genom god marknadsföring. Fadderverksamheten kommer fortsätta välkomna nyintagna studenter in i studentlivet och föreningen. Särskilt fokus kommer läggas på att de nyintagna studenterna ska känna sig trygga, detta kommer genomföras genom tydliga riktlinjer kring nollefrid, alkoholpolicys och uppförandekod.

– Inom det studiefrämjandearbete kommer det fokuseras huvudsakligen på att upprätthålla och fortsätta arbeta för en utbildning med god kvalité. Under hösten kommer det anordnas aktiviteter och evenemang för att hjälpa och stötta nya studenter. Mer konkret för att lyckas med detta kommer det anordnas bl.a. studiehjälp inför tentamen, föreläsning kring hur man studerar juridik samt ett utökande av tentemansbanken som medlemmar kan ta del av.

– Idrottsutskottet kommer fokusera på olika aspekter av hälsa. Vi kommer arbeta för att bli ännu mer synliga och därigenom öka deltagandet och engagemanget under event och händelser som som faller inom idrottsverksamheten. 

– Under verksamhetsåret 2019 kommer den arbetsmarknadsfrämjande delen verka för att upprätthålla fortsatt god kontakt med näringslivet. Allt som föreningen erbjuder via dess arbetsmarknadsfrämjande verksamhet skall innefatta en förtjänst för medlemmarna. Konkret uttrycks detta i ett fördjupat samarbete med våra samarbetspartners. Samarbete med lokala byråer och företag kommer prioriteras att ingås. Även ett samarbete med andra företag, myndigheter och andra typer av potentiella samarbetspartners ska försöka ingås för att bredda kategorin av samarbetspartners utöver affärsjuridiskabyråer. Därtill skall föreningen även genomföra och anordna den första arbetsmarknadsmässa under HT19.